Naar de inhoud

Aanmelding

Aanmelding bij de PCL voor een SBO-beschikking    
En van de taken van het OnderwijsZorgloket is de Permanente Commissie Leerlingenzorg, de PCL.
Op het moment dat ouders (of verzorgers) antwoord willen hebben op de vraag of hun kind begeleid moet worden binnen een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO), kan een aanmelding gedaan worden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) voor een SBO-beschikking. Samenwerking tussen de basisschool en ouders bij die procedure is van groot belang. Zeker omdat de PCL haar oordeel voor een belangrijk deel baseert op de ervaringen in de schoolsituatie. Het moet duidelijk zijn wat het probleem is en welke begeleiding binnen de school al plaats gevonden heeft en wat het effect daarvan was.

Dit geldt ook voor aanvragen van kinderen die een voorschoolse instelling, een school voor Speciaal Onderwijs of een andere SBO-school bezoeken.

Procedure in stappen
1.Aanmelding

Ouders melden aan bij de PCL bij voorkeur in samenwerking met de school. Hiervoor vullen ouders het Aanmeldingsformulier voor ouders/verzorgers in, en de school de nieuwe route van het HGW-traject. Dit wordt samen met de relevante (onderzoeks-) gegevens van andere betrokken deskundigen aangeleverd.
Ouders en instanties kunnen hier het ouderformulier downloaden. Klik op n van onderstaande links voor de HGW-formulieren:

- HGW formulier het Jonge Kind
- HGW formulier
- HGW vervolgformulier2.
Ontvangstbevestiging
Ouders en school ontvangen bericht van ontvangst en de uitnodiging voor de bespreking in de PCL.

3.
Bespreking
De PCL bespreekt de aanmelding binnen 8 weken mits het dossier compleet is.
De PCL kan verzoeken om aanvulling van ontbrekende gegevens binnen een aangegeven termijn.

4.Besluiten
De PCL neemt een besluit met betrekking tot de vraag of het noodzakelijk is dat het kind begeleid wordt binnen een SBO-school van ons samenwerkingsverband (positieve of negatieve beschikking). De PCL kan ook een tijdelijke beschikking geven. In dat geval wordt de SBO-begeleiding beperkt tot een bepaalde einddatum.
5.
Beschikking
Ouders ontvangen binnen 10 dagen na de besluitvorming de beschikking van de PCL, de school ontvangt een kopie. Met een positieve beschikking kunnen ouders hun kind aanmelden op een school voor SBO van het Samenwerkingsverband Doetinchem e.o.. Over de feitelijke toelating beslist de SBO-school! Bij een negatieve beschikking worden door de PCL alternatieven aangegeven. Wanneer de PCL besloten heeft tot een tijdelijke beschikking moeten ouders tijdig, vr het verstrijken van de aangegeven termijn, een nieuwe beschikking aanvragen bij de PCL. Een SBO-school is verplicht een leerling uit te schrijven zodra de termijn van de tijdelijke beschikking verlopen is.

6.Instroommoment
Er zijn per jaar 3 momenten waarop uw kind in kan stromen op SBO Sam in Doetinchem. Deze data zijn standaard op 1 oktober, 1 januari en 1 april. Afhankelijk van de schoolvakanties kan besloten worden het instroommoment te laten samenvallen met het einde van n van deze vakanties.

7.Bezwaar
Binnen 6 weken kunnen ouders een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen tegen de beschikking bij de PCL. Ouders krijgen een ontvangstbevestiging. De PCL stuurt het bezwaarschrift door naar de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). Binnen 4 weken moet de RVC advies uitbrengen aan de PCL op basis van dossieronderzoek. Ouders ontvangen het RVC-advies en worden vervolgens uitgenodigd voor een hoorzitting. De PCL neemt opnieuw een besluit en legt dat vast in een tweede beschikking.

8.
Beroep
Na een bezwaarprocedure kunnen ouders in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. Na een uitspraak van de rechtbank kunnen partijen vervolgens nog in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Ontwerp en CMS door A&M ImpacT